Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van

PartyNed gevestigd en kantoorhoudende te Hagestein.

ARTIKEL 1  Algemeen:
1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en huurovereenkomsten alsmede op de uitvoering daarvan door PartyNed, hierna te noemen: "Verhuurder", gedaan aan en/of aangegaan met derden, hierna te noemen "huurder".
2. Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluiting van eventuele door de huurder gehanteerde algemene voorwaarden en/of condities van toepassing.
3. Afwijkende voorwaarden en/of condities zijn slechts van toepassing indien en voor zover zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De huurder kan hieraan in andere overeenkomsten geen rechten ontlenen.

ARTIKEL 2  Aanbiedingen en overeenkomsten:
1. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Onherroepelijke aanbiedingen vervallen na verloop van 20 werkdagen na de datum van het aanbod, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
2. Afbeeldingen, beschrijvingen, aanbiedingen, reclamemateriaal alsmede andere door verhuurder verstrekte gegevens binden haar niet.
3. Een overeenkomst komt tot stand indien verhuurder de opdracht en/of aanvaarding van het aanbod schriftelijk heeft bevestigd dan wel met de uitvoering is begonnen, of op het moment van ondertekening van de huurovereenkomst.
4. Eventuele onjuistheden in de (opdracht)bevestiging van verhuurder, dienen binnen 3 dagen na de datum van de bevestiging door de huurder schriftelijk aan verhuurder te worden meegedeeld. Bij gebreke daarvan is de inhoud van de bevestiging van verhuurder bindend.
5. De verhuurder strekt tegenover de huurder tot volledig bewijs, behoudens het door de huurder te leveren tegenbewijs.
6. De goederen worden gehuurd voor de periode zoals vermeld in de huurovereenkomst of (opdracht)-bevestiging van verhuurder. Indien de gehuurde goederen na het verstrijken van de huurperiode niet tijdig worden geretourneerd, dan wel niet op het afgesproken tijdstip voor transport gereed staan, zal voor iedere dag dat verhuurder de goederen niet tot haar beschikking heeft, de normale huurprijs in rekening worden gebracht. Onverminderd het recht van verhuurder op schadevergoeding.

ARTIKEL 3  Prijzen:
1. Alle huurprijzen  zijn gebaseerd voor een weekend oftewel drie dagen. Dag voor gebruik ophalen, dag na gebruik weer retourneren
2. Alle huurprijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten, exclusief B.T.W., onderhoud, verzekering, transport en laden/lossen
3. Indien na het aanbod en/of na het tot stand komen van een overeenkomst kostprijsbepalende factoren wijzigen, waaronder o.a. begrepen: belastingen, accijnzen, invoerrechten en andere heffingen en lasten van overheidswege, valutakoersen, lonen, premies, de prijzen van zaken al dan niet door verhuurder van derden betrokken en/of andere factoren, die de prijs van zaken en/of diensten (mede) bepalen, is verhuurder gerechtigd de in het aanbod vermelde prijs en/of de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te wijzigen. De huurder die als natuurlijk persoon niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden indien de prijs binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst wordt verhoogd, tenzij de verhoging het gevolg is van wettelijke bepalingen, in welk geval de huurder te allen tijde aan de verhoging is gebonden.

ARTIKEL 4  Waarborgsom en legitimatie:
1. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt zich te legitimeren d.m.v. een paspoort, rijbewijs of identiteitskaart. Na verificatie hiervan, zal een kopie gemaakt worden.
2. De huurder is gehouden bij ondertekening van de huurovereenkomst doch in ieder geval voordat de huurder de gehuurde goederen in ontvangst neemt de in de huurovereenkomst of (opdracht)bevestiging genoemde waarborgsom te voldoen. Na beëindiging van de huurovereenkomst en nadat de gehuurde goederen volledig aan verhuurder zijn geretourneerd, wordt de waarborgsom gerestitueerd onder aftrek van de nog onbetaalde rekeningen en/of schadevergoedingen, ook indien deze voortvloeien uit andere (huur)overeenkomsten.
2. De huurder is gehouden de gehuurde goederen in dezelfde staat te retourneren als waarin de huurder de goederen bij aanvang van de huurovereenkomst heeft ontvangen. Verhuurder is met inachtneming van het hiervoor in lid 1 vermelde slechts gehouden tot restitueren van de waarborgsom op het moment dat de huurder aan al zijn verplichtingen heeft voldaan.
3. Verhuurder is over de waarborgsom geen rente verschuldigd.
ARTIKEL 5  Levertijden:
1. Opgegeven levertijden zijn bij benadering vastgesteld en zijn nimmer te beschouwen als fatale termijn. Verhuurder is bij niet-tijdige levering niet aansprakelijk voor schade. Bij overschrijding van de levertijd met meer dan 1 week is de huurder gerechtigd de overeenkomst te annuleren doch niet dan nadat hij Verhuurder schriftelijk in gebreke heeft gesteld, waarbij de huurder aan Verhuurder een termijn moet gunnen van tenminste de helft van de oorspronkelijk opgegeven levertijd om alsnog aan zijn verplichtingen te voldoen. Bij annulering van de overeenkomst door de huurder is Verhuurder niet aansprakelijk voor schade, daaronder begrepen gevolgschade.

ARTIKEL 6a  Transport door de huurder:
1. Indien de huurder zelf zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, geschiedt dit transport geheel voor rekening en risico van de huurder. De huurder is verplicht de gehuurde goederen te verpakken en te laden overeenkomstig de aard van de goederen en de wijze van transport. Indien op verzoek van de huurder bij het laden/lossen van de gehuurde goederen gebruik wordt gemaakt van de diensten van Verhuurder, geschiedt dit geheel voor rekening en voor risico van de huurder.
2. Indien de huurder zelf voor het transport naar Verhuurder zal zorg dragen zullen de materialen op de retourdag uiterlijk om 12.00 uur bij Verhuurder moeten worden aangeleverd.

ARTIKEL 6b  Transport door Verhuurder:
1. Indien Verhuurder zorg draagt voor het transport van de gehuurde goederen, vindt bezorging uitsluitend plaats op één plek achter de eerste deur op de begane grond, tenzij anders is overeengekomen. Onder begane grond dient te worden verstaan een plaats welke met onze transportmiddelen direct bereikbaar is, dan wel een laad- en/of lospunt hetwelk, gelegen op maximaal 10 meter afstand, over een vlakke vloer met rollend materieel bereikbaar is.
2. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke daarvan heeft verhuurder het recht om het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn volledig voor rekening van de huurder.
3. De goederen dienen op de retourdag om 8.00 uur op de begane grond gereinigd, gesorteerd, geordend en gestapeld gereed te staan voor transport, op dezelfde wijze en dezelfde plek als door Verhuurder is afgeleverd c.q. met de chauffeur van Verhuurder is afgesproken. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport, dan dient de huurder de extra ontstane kosten volledig aan verhuurder te vergoeden. Deze extra kosten bestaan ondermeer uit; huurprijs, transportkosten en arbeidsloon e.d.
4. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken retourdag en tijdstip aanwezig is voor het uitgeven van de gehuurde goederen, bij gebreke daarvan heeft Verhuurder het recht om de hierdoor ontstane kosten, volledig aan de huurder door te berekenen.

ARTIKEL 7  Weersinvloeden:
1. Verhuurder behoudt zich het recht voor om bij slechte klimatologische omstandigheden, één en ander uitsluitend ter beoordeling van Verhuurder, de huurovereenkomst ter zake de tenten te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om schadevergoeding of enige andere vergoeding te vorderen. Door Verhuurder reeds ontvangen bedragen zullen volledig aan de huurder worden terugbetaald. Verhuurder is hierover geen rente verschuldigd.

ARTIKEL 8  Reserveren en Annuleren:
1. Het is mogelijk om voor verhuur bestemde zaken bij Verhuurder te reserveren. Bij het sluiten van de huurovereenkomst wordt het tijdstip en de periode waarop de reservering betrekking heeft en waartegen de zaken voor de huurder ter beschikking dienen te zijn, in onderling overleg bepaald en in de huurovereenkomst vastgelegd. Indien de huurder de gereserveerde zaken niet op het overeengekomen tijdstip en voor de overeengekomen periode afneemt, is de huurder desondanks gehouden de volledige huurprijs te voldoen.
2. De huurder is gerechtigd de huurovereenkomst schriftelijk te annuleren, met dien verstande dat de huurder aan Verhuurder alsdan de navolgende vergoeding verschuldigd is:
· 40% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt tussen de 60e dag en 31e dag vóór het ingaan van de huurperiode;
· 60% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt tussen de 30e en 10e dag vóór het ingaan van de huurperiode;
· 80% van de huurprijs indien de annulering plaatsvindt na de 10e dag vóór het ingaan van de huurperiode;
· De volledige huurprijs indien de annulering plaatsvindt binnen 24 uur vóór het ingaan van de huurovereenkomst.
3. De huurder is gehouden de door hem verschuldigde vergoeding bij annulering binnen 3 dagen na annulering te voldoen, bij gebreke waarvan Verhuurder gerechtigd is nakoming van de huurovereenkomst te vorderen.

ARTIKEL 9  Verplichtingen van de huurder:
1. Huurder dient partygoederen & tenten bij in ontvangstneming te controleren. Bij het constateren van manco`s, gebreken of andere klachten dient huurder direct contact op te nemen met Verhuurder. Het gebruik van de goederen heft het recht op achteraf te reclameren.
2. De huurder is gedurende de gehele huurperiode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
3. Huurder zal de gehuurde goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
4. De Wederpartij verplicht zich ertoe Verhuurder te allen tijde toegang tot het gehuurde te verschaffen, aanspraken van derden op   het gehuurde af te wijzen en Verhuurder hiervoor te vrijwaren.
5. De huurder is verplicht het dagelijks onderhoud aan het gehuurde te verrichten. Indien de vereiste deskundigheid ontbreekt, dient de hulp te worden ingeroepen van Verhuurder en zijn de kosten voor rekening van de huurder. Het door de huurder zelf verrichten van reparaties aan het gehuurde is niet toegestaan. Tenzij anders overeengekomen, is de huurder, bij verhuringen van een dermate lange termijn dat onderhoud door Verhuurder aan het gehuurde noodzakelijk is, de onderhoudskosten aan Verhuurder verschuldigd. De huurder blijft de huurprijs verschuldigd gedurende de periode dat het onderhoud door verhuurder plaatsvindt!
6. De huurder is verplicht preventieve maatregelen te nemen ter voorkoming van diefstal, bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend: het (correct) gebruiken van (evt. meegeleverde) sloten, afsluiten, opbergen, buiten het zicht van derden plaatsen, vastketenen, enz., van het gehuurde.
7. Bedienend personeel werkt onder de verantwoordelijkheid van huurder. Huurder vrijwaart Verhuurder en het bedienend personeel, behoudens in geval van opzet of grove schuld, van iedere aansprakelijkheid.
8. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Verhuurder aan een ander onder te verhuren, weder te verhuren of anderszins in gebruik te geven.
9. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde aan te brengen.

ARTIKEL 10  Partygoederen:
1. Zodra Verhuurder de gehuurde goederen heeft terugontvangen in ons magazijn, worden deze goederen gecontroleerd en geteld. De telling door Verhuurder is bindend.
2. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan de goederen, door welke oorzaak dan ook. In deze gevallen blijft de huurprijs verschuldigd, daarnaast wordt de vervangingswaarde van verloren en/of  beschadigde goederen aan de huurder in rekening gebracht.
3. Het is mogelijk om de partygoederen vuil te retourneren onder de volgende voorwaarden:
· glazen en koppen dienen omgespoeld en ondersteboven in de juiste kratten geplaatst te zijn;
· borden en bestek dienen afgespoeld en per soort gesorteerd te zijn;
· afval en etensresten dienen zich niet in of op de goederen te bevinden.
 Indien er niet aan deze voorwaarden wordt voldaan, dan zal er een toeslag per item voor het afwassen en sorteren gerekend worden.
4. De huurder dient goederen van stof, zoals linnengoed en parasols welke tijdens het gebruik nat geworden zijn te drogen, alvorens deze in te pakken, dit ter voorkoming van vochtvlekken.
5. Tafels, stoelen, koffie- en theeapparatuur, keukenmaterialen en sanitair dienen schoongemaakt te worden geretourneerd.
7. Om transport van de partygoederen mogelijk te maken wordt er gebruik gemaakt van kunststof transportkorven en transportbakken, aangeleverd op rolcontainers of pallets. Deze emballage blijft tijdens de huurperiode bij de huurder achter. De huurder is tijdens de huurperiode en zolang hij de goederen onder zich heeft aansprakelijk voor verlies, beschadiging, breuk van en elke kwaliteitsvermindering aan deze emballage.

ARTIKEL 11  Tenten:
1. De huurder is verplicht de loop van alle leidingen in het terrein en de toegangswegen waar de tent dient te worden geplaatst schriftelijk aan Verhuurder mee te delen. Indien de huurder dit nalaat en nadien blijkt dat er beschadigingen zijn opgetreden aan leidingen e.d., dan is de huurder volledig aansprakelijk voor de schade en vrijwaart hij Verhuurder voor eventuele aanspraken van derden.
2. Indien voor plaatsing van het gehuurde volgens de plaatselijke gemeentelijke instantie een vergunning is vereist, zal de huurder er zorg voor dragen dat een dergelijke vergunning aanwezig is op het moment dat met de montage van het gehuurde een aanvang wordt gemaakt. De uit de vergunningsaanvraag voortgekomen kosten komen geheel voor rekening van de huurder.
3. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d., in de tent of in de nabijheid van de tent te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals heteluchtkanon, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst of opgehangen, dat geen schade aan het tentzeil wordt toegebracht.
4. Versiering die in de tent wordt opgehangen, zoals crêpepapier en papieren pavoiseerlijnen, dient zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d. de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaakt.
5. Indien de overeengekomen hulp van de huurder bij montage en demontage van de tenten niet aanwezig is, of naar het oordeel van Verhuurder hieraan onvoldoende medewerking wordt verleend, is de huurder aan Verhuurder een extra vergoeding verschuldigd voor de extra te verrichten werkzaamheden.
6. Het is de huurder behoudens schriftelijke toestemming van Verhuurder verboden een tent te verplaatsen. Schade ontstaan door verplaatsing van de tent is voor rekening van de huurder.
7. Indien bij het opzetten van de tenten blijkt dat de tenten en de vloeren hier volgens het oordeel van Verhuurder niet gebouwd c.q. gelegd kunnen worden blijft de huurder de huurprijs verschuldigd. Verhuurder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele vervolgschade door het niet kunnen bouwen van de tent c.q. het leggen van de vloeren.
8. Verhuurder is niet aansprakelijk voor schade welke door hulpkrachten van de huurder is veroorzaakt, tijdens het assisteren bij de (de)montage van de tenten en de houten vloeren.
9. Het beplakken of beschilderen van het tentdoek en de constructie, alsmede het ophangen van materiaal door middel van nietjes en plakband is niet toegestaan.
10. De locatie dient vanaf 08.00 uur vrij zijn van materialen zoals tuin inventaris, plantenbakken, auto’s e.d. zodat de opbouw gelijk van start kan gaan. Bij gebreke waarvan Verhuurder het recht heeft om de hierdoor ontstane kosten, zoals extra arbeidsloon aan de huurder door te berekenen.
11. De tent dient op retourdag en tijdstip leeg te worden opgeleverd.

ARTIKEL 12  Schade en schadevergoeding:
1. Het gehuurde blijft te allen tijde eigendom van Verhuurder.
2. De huurder is aansprakelijk voor verlies, diefstal, beschadiging, breuk of het op enigerlei wijze onbruikbaar worden van de gehuurde goederen en zal alsdan de gehuurde goederen tegen nieuwwaarde dienen te vergoeden. Indien schade aan tenten is geconstateerd, zal de schadevergoeding door Verhuurder worden gebaseerd op de gebruikswaarde van de tent. Deze waardebepaling door/namens Verhuurder is voor de huurder bindend.
3. Bij verlies, diefstal, beschadiging, breuk e.d. dient de huurder hiervan Verhuurder onmiddellijk op de hoogte te brengen.
4. Indien zoekgeraakte goederen of onderdelen daarvan door de huurder worden teruggevonden, dient de huurder deze binnen 8 dagen nadat de goederen overeenkomstig afspraak hadden moeten zijn geretourneerd alsnog aan Verhuurder te retourneren. Een eventueel reeds door de huurder betaalde schadevergoeding zal, indien de teruggevonden goederen zich nog in dezelfde staat bevinden als bij aanvang van de huurperiode, door Verhuurder aan huurder worden terugbetaald. Verhuurder is hierover geen rente aan de huurder verschuldigd.
5. De huurder wordt geadviseerd de risico`s tegen storm, diefstal, vernieling, brand, blikseminslag, enz. te verzekeren.
6. De expertisekosten ten behoeve van het vaststellen van schade, reparatie- en reinigingskosten komen voor rekening van de huurder. De huurder is te allen tijde gebonden aan de bevindingen van Verhuurder dan wel aan de bevindingen van de door Verhuurder ingeschakelde expert. Indien Verhuurder de schade beneden de € 750,-begroot, zal de expertise door Verhuurder zelf worden verricht.

ARTIKEL 13  Betalingscondities:
1. Tenzij anders schriftelijk is overeengekomen, dient betaling zonder korting of verrekening á contant dan wel op een door Verhuurder aangegeven rekeningnummer en in een door Verhuurder aangegeven valuta binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. De kosten van overboeking op het door Verhuurder aangegeven rekeningnummer zijn voor rekening van de huurder.
2. Bij een orderbedrag kleiner dan € 50,-- exclusief B.T.W. en transport wordt voor het betalen op rekening €10,-- administratiekosten in rekening gebracht.
3. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd de gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling van de factuurprijs van de huurder te vorderen.
4. Indien geen tijdige betaling wordt ontvangen, is de huurder zonder verdere ingebrekestelling over het factuurbedrag 1,5 % rente op maandbasis verschuldigd, gerekend vanaf de vervaldag tot en met de dag van betaling, waarbij een gedeelte van een maand als een gehele maand wordt aangemerkt. Voor iedere verstuurde betalingsherinnering, wordt het door huurder verschuldigde bedrag met € 15,-- administratiekosten verhoogd.
5. Alle op de invordering vallende kosten, daaronder onder andere begrepen buitengerechtelijke incassokosten en preprocessuele kosten, zijn voor rekening van de huurder. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten.
6. Verhuurder is te allen tijde gerechtigd, alvorens zijn verplichtingen na te komen, naar zijn oordeel voldoende zekerheid te verlangen voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder, indien naar het oordeel van Verhuurder de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Weigering van de huurder om de verlangde zekerheden te stellen, geeft Verhuurder het recht de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden, onverminderd zijn recht op vergoeding van onkosten en winstderving.
7. Het gehele factuurbedrag is onmiddellijk en integraal opeisbaar bij niet stipte betaling van een overeengekomen termijn, alsook wanneer de huurder in staat van faillissement geraakt, (voorlopige) surseance van betaling vraagt, of zijn onder curatele stelling is aangevraagd, wanneer enig beslag op de zaken en/of vorderingen van de huurder wordt gelegd, wanneer deze overlijdt, in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8. Door de huurder gedane betalingen strekken steeds eerst ter afdoening van de verschuldigde kosten, vervolgens ter afdoening van de verschenen rente en tenslotte ter afdoening van de opeisbare facturen, die het langst openstaan, zelfs al vermeld de huurder dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

ARTIKEL 14 Eigendomsvoorbehoud:
1. De gehuurde zaken blijven te allen tijde eigendom van Verhuurder, ongeacht de duur van
de Overeenkomst. Indien de huurder zich opzettelijk het gehuurde toe-eigent, is er sprake van verduistering. De Overeenkomst wordt door het niet tijdig retourneren van het gehuurde niet verlengd, hoewel het risico volledig bij de huurder blijft.
2. Bij beslag op (een deel van) de gehuurde zaak, (voorlopige) surseance van betaling of faillissement van de Wederpartij, zal de Wederpartij de beslagleggende deurwaarder, bewindvoerder of curator onmiddellijk op de hoogte stellen van de (eigendoms-) rechten van Verhuurder

ARTIKEL 15 Niet-toerekenbare tekortkoming:
1. Indien Verhuurder door een niet-toerekenbare tekortkoming is verhinderd de overeenkomst na te komen, is Verhuurder gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en kan zij dientengevolge niet langer worden gehouden aan de opgegeven levertijd. De huurder kan uit dien hoofde geen recht op een eventueel overeengekomen boete noch op vergoeding van kosten, schade, daaronder begrepen gevolgschade, of interesten doen gelden.
2. Als een niet-toerekenbare tekortkoming zal o.a. gelden: oorlog, oorlogsgevaar, mobilisatie, oproer, staat van beleg, werkstaking of uitsluiting, brand, slechte weersomstandigheden, ongeval en ziekte van personeel, bedrijfsstoring, stagnatie in het vervoer, beperkingen van invoer/uitvoer of andere beperkingen van overheidswege, alsmede elke belemmerende omstandigheid die niet uitsluitend van de wil van Verhuurder afhankelijk is, zoals de niet- of niet tijdige levering van zaken of diensten door derden die door Verhuurder zijn ingeschakeld.

ARTIKEL 16  Aansprakelijkheid:
1. Verhuurder is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, directe en/of gevolgschade, daaronder begrepen schade aan personen, zaken of percelen van derden, ontstaan door welke oorzaak dan ook, behoudens in geval van grove schuld of opzet harerzijds.
2. Verhuurder is eveneens niet aansprakelijk in de hierboven bedoelde zin voor handelingen van haar werknemers of andere personen, die binnen zijn risicosfeer vallen, hierbij inbegrepen (grove) schuld of opzet dezer personen.
3. Indien Verhuurder op basis van haar op dat moment bekende feiten en/of omstandigheden overgaat tot uitoefening van een opschortingrecht of ontbindingsrecht, terwijl nadien onherroepelijk komt vast te staan dat de uitoefening van een dergelijk recht ten onrechte is geschied, is Verhuurder niet aansprakelijk en niet gehouden tot enigerlei vergoeding van schade over te gaan.
4. In die gevallen waarin Verhuurder aansprakelijk is, is de aansprakelijkheid beperkt tot de huurprijs van de goederen, ongeacht een eventuele dekking door de verzekeraar(s).
5. De huurder vrijwaart Verhuurder tegen iedere vordering tot schadevergoeding van derden, ongeacht de oorzaak.

ARTIKEL 17  Conversie:
1. De nietigheid of vernietigbaarheid van enige bepaling van deze algemene voorwaarden of van overeenkomsten waarop deze voorwaarden toepasselijk zijn, laat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
2. Verhuurder en de huurder zijn gehouden bepalingen welke nietig zijn of zijn vernietigd te vervangen door bepalingen met zoveel mogelijk dezelfde strekking als de nietige of vernietigde bepalingen.

ARTIKEL 18  Geschillen:
1. Op alle overeenkomsten welke door Verhuurder worden gesloten, is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing.
2. Alle geschillen welke bij de uitvoering van of in verband met een overeenkomst zijn ontstaan, zullen uitsluitend beslecht worden door de Arrondissementsrechtbank te Utrecht, tenzij de Kantonrechter ingevolge dwingende wettelijke bepalingen ter zake een zodanig geschil bevoegd is.
3. Indien Verhuurder in rechte wordt betrokken en nadien blijkt dat dit geheel of grotendeels ten onrechte is geschied, is de huurder de kosten van buitengerechtelijk verweer tot aan de datum van dagvaarding aan Verhuurder verschuldigd

Aanbieding

Muziek installatie € 50,00 € 37,50
© 2010 - 2021 PartyNed | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel